Vonatkozó szabályzatok

A Kötelező Szakmai Gyakorlatra vonatkozó  Intézményi előírásokat a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat 72/A pontja tartalmazza az alábbiak szerint:

SZAKMAI GYAKORLAT

72/A. §

(1) A hallgatónak kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a beiratkozás időpontjában hatályos mintatanterv szerint meghatározott időtartamban és munkabeosztásban.

(2) A szakmai gyakorlat azt követően kezdhető meg, hogy a szakmai gyakorlatot biztosító intézmény részéről beérkezett a cégszerűen aláírt Szándéknyilatkozat és Együttműködési megállapodás, 2-2 eredeti példányban.

(3) A Szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell:
a) az intézmény adatait,
b) a cég adatait,
c) a hallgató adatait,
d) a mentor adatait,
e) a munkahelyi vezető adatait,
f) a hallgató munkaköri leírását, elvégzendő feladatait,
g) a hallgató hatáskörét,
h) a szakmai gyakorlat időtartamát 

(4) Az Együttműködési megállapodásnak tartalmazni kell a Szakmai gyakorlati rendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemeket, különösen:
a) a küldő intézmény adatait,
b) a fogadó cég/intézmény adatait,
c) a hallgató adatait,
d) a szakmai gyakorlat időtartamát,
e) a szakmai gyakorlóhely által fogadott hallgatók számát,
f) a díjazásra vonatkozó törvényi hivatkozást,
g) a szakmai gyakorlóhely költségvetési besorolását.

(5) A munkaköri leírásról a szakmai gyakorlatért felelős oktatónak 5 munkanapon belül döntést kell hoznia és rögzíteni az adott karra vonatkozó szakmai gyakorlat rendszerében.

(6) A hallgató köteles a kötelező szakmai gyakorlat beszámolójával együttesen leadni a vállalati/intézményi igazolást. A hallgató kizárólag az adott kar által meghatározott beszámoló mintát köteles használni.

(7) A kötelező szakmai gyakorlat beszámolójáról a szakmai gyakorlatért felelős oktatónak a leadást követően 10 napon belül döntést kell hoznia és rögzíteni az adott karra vonatkozó szakmai gyakorlat rendszerében.

(8) A beszámoló elfogadását követően 5 munkanapon belül kötelező a hallgató által teljesített szakmai gyakorlat rögzítése a Neptun rendszerben.

(9) Más felsőoktatási intézményben, illetve az Egyetem más szakján teljesített kötelező szakmai gyakorlat nem fogadható el.

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

4. A szakmai gyakorlat, az együttműködési megállapodás feltételei és tartalma

14. § (1) A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

(2) A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény vagy az intézmény és a szakmai gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak, illetve a szak tantervének megfelelően terveznek, szerveznek és értékelnek.

15. § (1) A felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködési megállapodást köthet a felsőoktatási intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlata biztosítására.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodást - a pedagógusképzés köznevelési intézményben végzett egyéni összefüggő gyakorlatát kivéve - meg kell kötni, ha a szak, felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg.

(3) Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttműködési megállapodásra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a 16. §-ban foglalt elemek a megállapodás lényeges tartalmának minősülnek.

(4) *  A felsőoktatási intézmény (2) bekezdés szerinti és legalább egy évre megkötött együttműködési megállapodásaiban foglalt, a 16. § c) pont cb) alpontja szerint meghatározott, valamint a belső gyakorlóhelyei által biztosított hallgatói létszámkapacitás nem lehet kevesebb, mint a felsőoktatási intézmény adott

a) felsőoktatási szakképzésén, mesterképzési szakján tanulmányokat folytató hallgatók létszámának 50%-a,

b) alapképzési szakján tanulmányokat folytató hallgatók létszámának 30%-a,

c) osztatlan szakján tanulmányokat folytató hallgatók létszámának 20%-a.

(5) * 

(6) *  Az Oktatási Hivatal helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a felsőoktatási intézmény duális képzési szakmaigyakorlat-szervezési tevékenységét, a nyilvántartásában lévő duális képzési megállapodás, valamint a duális képzés szakmai gyakorlati részének megvalósítását szolgáló belső gyakorlóhely nyilvántartási adatainak valódiságát, teljességét, megfelelőségét és jogszerűségét. Az Oktatási Hivatal az ellenőrzésben való közreműködésre felkérheti a szakmailag illetékes kamarát, illetve a Magyar Rektori Konferenciát. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatni kell a felsőoktatási intézmény fenntartóját.

16. § *  (1) Az együttműködési megállapodás tartalmazza:

a) az együttműködési megállapodást kötő felek nevét (cégnevét), székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát vagy nyilvántartási számát, képviseletére jogosult személy nevét, intézményi azonosító számot;

b) az együttműködési megállapodás tárgyát, célját;

c) az együttműködés módját, a szakmai gyakorlat kereteit, különösen:

ca) a szakmai gyakorlat helyszínét, időtartamát (kezdő és befejező időpontját), esetleges szakaszait, azok kezdő és befejező időpontját,

cb) a szakmai gyakorlóhelyen a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók szakonként, felsőoktatási szakképzésenként, munkarendenként meghatározott létszámát,

cc) a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerint megállapított díjazását, illetve annak hiányát,

cd) a szakmai gyakorlat felsőoktatási intézményi felelősét és a szakmai gyakorlatot biztosító gyakorlóhely szakmai felelősét;

ce) amennyiben a szakmai gyakorlóhely duális képzéshez kapcsolódik, az erre való utalást;

d) a felsőoktatási intézmény kötelezettségeit és jogait, különösen:

da) felelősségét a hallgatók teljes képzéséért, annak részét képező szakmai gyakorlatért,

db) a szakmai gyakorlat megszervezését a szakmai gyakorlóhellyel,

dc) a szakmai gyakorlathoz szükséges adatok, információk szakmai gyakorlóhely számára történő megküldését,

dd) a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai gyakorlóhely értékelése alapján a gyakorlati kompetenciák értékelését;

e) a szakmai gyakorlatot biztosító szakmai gyakorlóhely kötelezettségeit és jogait, különösen:

ea) a hallgatói munkaszerződés hallgatóval történő megkötésének kötelezettségét,

eb) a hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatást,

ec) a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés biztosítását,

ed) a szakmai gyakorlati tevékenység szakmai felügyeletét, irányítását,

ee) a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak írásban történő értékelését;

f) az együttműködési megállapodás időtartamát (határozott idejű vagy határozatlan);

g) az együttműködési megállapodás megszűnésének eseteit;

h) duális képzés esetén továbbá a jelentkezők kiválasztásának módját, időbeli ütemezését.

(2) A duális képzésben részt vevő szervezet legkésőbb a felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkezési sorrend módosításának határidejéig tájékoztatja a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről.

5. A szakmai gyakorlaton történő hallgatói munkavégzés feltételei, a hallgatói munkaszerződés és megállapodás tartalma * 

17. § (1) Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát.

(2) A szakmai gyakorlaton történő munkavégzés során munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a szakmai gyakorlatot biztosítót, munkaviszonyon a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt kell érteni.

(3) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatása során

a) *  rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,

b) a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,

c) a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani,

d) próbaidő nem köthető ki,

e) a munka törvénykönyve 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

(4) *  Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződés a képzés - legkésőbb annak második félévétől kezdődően megkezdett - teljes duális formában folytatott idejére szól.

(5) *  Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződést szeptember 30-ig, keresztféléves képzés esetén február 28-ig kell megkötni. Ha a hallgató a képzést annak második félévétől kezdődően folytatja duális formában, a hallgatói munkaszerződést február 28-ig, keresztféléves képzés esetén szeptember 30-ig kell megkötni.

(6) *  Duális képzés esetén a szakmai gyakorlatnak a felsőoktatási intézmény épületében megvalósuló része is külső képzőhelynél megvalósuló gyakorlatnak tekintendő.

18. § (1) A hallgatói munkaszerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) a szakmai gyakorlóhely adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét);

b) a hallgató természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, hallgatói azonosító számát, elérhetőségét, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, bankszámlaszámát, külföldi hallgató esetén állampolgárságát, tartózkodási címét);

c) a hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített felsőoktatási intézmény adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, intézményi azonosító számát, törvényes képviselőjének nevét);

d) a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezését és a képzési időt;

e) a hallgató munkakörét;

f) a szakmai gyakorlat helyét (munkahely), időtartamát (kezdő és befejező időpontját), szükség esetén szakaszait, a hallgató napi munkaidejét, a hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja alapján megillető díjazás összegét, illetve a díjazás hiányát;

g) a hallgató szakmai gyakorlata felsőoktatási intézményi felelősének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének személyét;

h) a szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára - a jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és nyújtásának feltételeit.

(2) A hallgatói munkaszerződés tartalmazza a szakmai gyakorlóhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik.

(3) A hallgatói munkaszerződés tartalmazza a hallgató arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy

a) a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a követelmények alapján elvégzi;

b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja;

c) a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja;

d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

18/A. § *  Az Nftv. 44. § (3a) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlatra a 17. § (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

18/B. § *  (1) A hallgatóval kötendő megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a szakmai gyakorlóhely költségvetési szerv adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, vezetőjének nevét);

b) a hallgató természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, hallgatói azonosító számát, elérhetőségét, külföldi hallgató esetén állampolgárságát, tartózkodási címét);

c) a hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített felsőoktatási intézmény adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, intézményi azonosító számát, törvényes képviselőjének nevét);

d) a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezését és a képzési időt;

e) a hallgató számára a szakmai gyakorlat időtartamára kijelölt feladatokat;

f) a szakmai gyakorlat helyét, időtartamát (kezdő és befejező időpontját), szükség esetén szakaszait, a hallgató napi szakmai gyakorlata idejét;

g) a hallgató szakmai gyakorlata felsőoktatási intézményi felelősének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének személyét.

(2) A megállapodás tartalmazza a szakmai gyakorlóhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik.

(3) A megállapodás tartalmazza a hallgató arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy

a) a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a követelmények alapján elvégzi;

b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja;

c) a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja.